ගුප්තජ්‍යෝතිෂ විද්‍යාව

රතන සූත්‍ර දේශනාව – සිංහල , පාලි , Audio , Video

 

විශාලා මහා නුවර තුන් බිය දුරු කරන්න බුදුන් වහන්සේ මේ රතන සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරලා ඉන් පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට තමන්ගේ පාත්‍රයට පැන් පුරවලා රතන සූත්‍රය දේශනා කරමින් විශාලා මහා නුවර සෑම තැනකම පිරිත් පැන් ඉසින්න කියලා නියම කරනවා . මේ ඒ රතන සූත්‍ර දේශනාව සහ ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ සිංහල තේරුම . සිංහල තේරුම යොදලා තියෙන්නේ අවබෝධයෙන් කියවන්න ඕන නිසා . ඒත් පාලි පාඨ සජ්ඣායනා කිරීම තමයි තමන්ට සහ අනුන්ට වඩාත් වැඩ දායක වෙන්නේ . නිවාඩුවට ගෙදර ඉන්න ගමන් රතන සූත්‍ර දේශනාව කියවන්න සහ අහන්න .

 

ඔබ සැමට රෝග අමනුෂ්‍ය දුර්භික්ෂ කිසිම භයක නූපදීවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා .

 

ඔබ සැමට සමන් දෙවිඳුගේ පිහිට ලැබේවා !!

 

1. යානීධ භූතානි සමාගතානි, භුම්‌මානි වා යානි ව අන්‌තලික්‌ඛෙ; සබ්‌බෙව භූතා සුමනා භවන්‌තු, අථොපි සක්‌කච්‌ච සුණන්‌තු භාසිතං.

1. පොළොවෙහි වූ හෝ අහසෙහි වූ හෝ යම් අමනුෂ්‍ය කෙනෙක් මෙහි රැස් වූහු ද, ඒ සියලු අමනුෂ්‍යයෝ ම සතුටු සිතැත්තෝ වෙත්වා. තව ද මගේ වචනය සකසා අසත්වා.

2. තස්‌මා හි භූතා නිසාමෙථ සබ්‌බෙ, මෙත්‌තං කරොථ මානුසියා පජාය; දිවා ච රත්‌තො ච හරන්‌ති යෙ බලිං, තස්‌මා හි නෙ රක්‌ඛථ අප්‌පමත්‌තා.

2. භූතයෙනි, ඒ බැවින් සියලු තෙපි (මගේ වචනය) අසවු. මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවට මෛත්‍රිය කරවු. යම් කෙනෙක් දහවල් ද රෑ ද පුද පඬුරු එළවත් ද, එහෙයින් නො පමා ව ම ඔවුන් රකිවු.

3. යං කිඤ්‌චි විත්‌තං ඉධ වා හුරං වා
සග්‌ගෙසු වා යං රතනං පණීතං
න නො සමං අත්‌ථි තථාගතෙන
ඉදම්‌පි බුද්‌ධෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

3. මේ මිනිස්ලොව හෝ නාලෝ ආදි අන් ලොවෙක හෝ යම් ධනයෙක් වේ ද දෙව්ලෝහි හෝ මහඟු රුවනෙක් වේ ද (ඔවුන් අතුරෙහි) තථාගතයන් හා සදෘශයෙක් නැත් ම ය. මෙ කරුණින් ද බුදුරජුහු උතුම් රුවනෙකි (නොහොත් මෙය බුදුරජුන් ගේ රත්නභාවය යි.) මේ සත්‍ය බලයෙන් සෙත් වේවා.

4. ඛයං විරාගං අමතං පණීතං
යදජ්‌ඣගා සක්‍යමුනී සමාහිතො
න තෙන ධම්‌මෙන සමත්‌ථි කිඤ්‌චි
ඉදම්‌පි ධම්‌මෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

4. ශාක්‍යමුනි තෙම (ආර්යමාර්ග සමාධියෙන්) එකඟ වූ සිත් ඇත්තේ, කෙලෙස් නැසීමට නිමිති වූ, රාගයෙන් වෙන් වීමට නිමිති වූ, මරණයක් නැති, උතුම් වූ (මහත් වූ) යම් නිවනක් පසක් කළේ ද, ඒ දහම හා සම වූ කිසිවෙක් නැත්තේ ය. මෙ කරුණින් ද නිවන්දහම උතුම් රුවනෙකි. මේ සත්‍යවචනානුභාවයෙන් සෙත් වේවා.

5. යං බුද්‌ධසෙට්‌ඨො පරිවණ්‌ණයී සුචිං
සමාධිමානන්‌තරිකඤ්‌ඤමාහු
සමාධිනා තෙන සමො න විජ්‌ජති
ඉදම්‌පි ධම්‌මෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

5. බුද්ධශ්‍රේෂ්ඨ තෙම අත්‍යන්තපරිශුද්ධ වූ යම් මාර්ගසමාධියක් වර්ණනා කළේ ද, බුද්ධාදීහු ආනන්තරික (අනතුරුව ම පල දෙන) සමාධිය යැ යී යමකට කියත් ද, ඒ සමාධිය හා සදෘශ (අන් සමාධි) යෙක් නැත. මේ කරුණින් ද ආර්යමාර්ගධර්මය උතුම් රුවනෙකි. මේ සත්‍යබලයෙන් සෙත් වේවා.

6. යෙ පුග්‌ගලා අට්‌ඨ සතං පසත්‌ථා
චත්‌තාරි එතානි යුගානි හොන්‌ති
තෙ දක්‌ඛිණෙය්‍යා සුගතස්‌ස සාවකා
එතෙසු දින්‌නානි මහප්‌ඵලානි
ඉදම්‌පි සඞ්‌ඝෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

6. සත්පුරුෂයන් විසින් පසස්නා ලද යම් ආර්ය පුද්ගලයෝ අට දෙනෙක් වෙත් ද නොහොත් ප්‍රශස්ත වූ යම් අටෝරාසියක් අරී පුගුලෝ වෙත් ද, මොහු හැම දෙන සතර යුග කෙනෙක් වෙති. සුගත බුදුරජුන්ගේ සවු වූ ඔහු තුමූ දක්ෂිණාවට (කර්මය ද කර්මවිපාකය ද අදහා දෙන දානය පිළිගැන්මට) සුදුස්සෝ වෙති. මේ බුදුසව්වන් කෙරෙහි දෙන ලද දානයෝ මහත් පල ඇත්තෝ වෙත්. මේ කරුණින් ද බුද්ධශ්‍රාවක සඞ්ඝ තෙමේ උතුම් රුවනෙකි. මේ සත්‍ය බලයෙන් සෙත් වේවා.

7. යෙ සුප්‌පයුත්‌තා මනසා දළ්‌හෙන
නික්‌කාමිනො ගොතමසාසනම්‌හි
තෙ පත්‌තිපත්‌තා අමතං විගය්‌හ
ලද්‌ධා මුධා නිබ්‌බුතිං [නිබ්‌බුති (ක.)] භුඤ්‌ජමානා
ඉදම්‌පි සඞ්‌ඝෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

7. ගොයුම්බුදුරජුන් ගේ සස්නෙහි වූ, සුවිශුද්ධ කායවාක්කර්ම සංඛාත ශීලස්කන්ධයෙන් යුක්ත වූ, ස්ථිර සිතින් (හෙවත් සමාධිගත සිතින්) යුක්ත වූ, ප්‍රඥාව කරණ කොට ගෙණ සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් නික්මුනා වූ යම් පුද්ගල කෙනෙක් වෙත ද, ඔහු තුමූ (අරමුණු කිරීම් වශයෙන්) නිවනට බැස ගෙණ නො මිලේ ම රහත්පල සමවත ලැබ ගෙණ එය විඳින්නාහු වෙති. මේ කරුණින් ද ආර්යසඞ්ඝයා උතුම් රුවනෙකි. මේ සත්‍ය බලයෙන් සෙත් වේවා.

8. යථින්‌දඛීලො පථවිස්‌සිතො [පඨවිස්‌සිතො (ක. සී.)
පථවිංසිතො (ක. සි. ස්‍යා. කං. පී.)] සියා
චතුබ්‌භි වාතෙහි අසම්‌පකම්‌පියො
තථූපමං සප්‌පුරිසං වදාමි
යො අරියසච්‌චානි අවෙච්‌ච පස්‌සති
ඉදම්‌පි සඞ්‌ඝෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

8. යම්සේ පොළොව තුළ වැද ගෙණ සිටි ඉන්ද්‍රියකීලය තෙමෙ සිවු දිගින් හමන සුළඟින් සෙලවිය හැකි නො වේ ද. ආර්යසත්‍යයන් ප්‍රඥායෙන් බැස ගෙණ දක්නා සත්පුරුෂයා (හෙවත් සෝවාන් පුඟුලා) එබන්දකු කොට කියමි. මේ කරුණින් ද ආර්යසඞ්ඝයා උතුම් රුවනෙකි. මේ සත්‍ය බලයෙන් සෙත් වේවා.

9. යෙ අරියසච්‌චානි විභාවයන්‌ති
ගම්‌භීරපඤ්‌ඤෙන සුදෙසිතානි
කිඤ්‌චාපි තෙ හොන්‌ති භුසං පමත්‌තා
න තෙ භවං අට්‌ඨමමාදියන්‌ති
ඉදම්‌පි සඞ්‌ඝෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

9. යම් සෝවාන් පුඟුල් කෙනෙක් ගැඹුරු නුවණැති බුදුරජුන් දෙසූ ආර්යසත්‍යයයන් තමනට ප්‍රකට කෙරෙත් ද, ඔහු (දෙව්ස්‍රව සක්විති රජස්‍රව ආදි පමාවට කරුණු වන තැනකට පැමිණ) බෙහෙවින් පමා වූවාහු නමුදු අටවන භවයක් නො ගණිති. මෙ කරුණින් ද ආර්යසංඝ තෙමේ උතුම් රුවනෙකි. මේ සත්‍යබලයෙන් සෙත් වේවා.

10. සහාවස්‌ස දස්‌සනසම්‌පදාය [සහාවසද්‌දස්‌සනසම්‌පදාය (ක.)]
තයස්‌සු ධම්‌මා ජහිතා භවන්‌ති
සක්‌කායදිට්‌ඨී විචිකිච්‌ඡිතඤ්‌ච
සීලබ්‌බතං වාපි යදත්‌ථි කිඤ්‌චි
චතූහපායෙහි ච විප්‌පමුත්‌තො
ඡච්‌චාභිඨානානි [ඡ චාභිඨානානි (සී. ස්‍යා.)] අභබ්‌බ කාතුං [අභබ්‌බො කාතුං (සී.)]
ඉදම්‌පි සඞ්‌ඝෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

10. මේ සෝවාන්හුගේ දර්ශනසම්පත්තිය (පළමු වන නිවන් දැක්ම) හෙවත් සෝවාන් මඟ නුවණ පහළ වීම සමග ම සත්කායදෘෂ්ටිය ද, (බුද්ධාදි අට තන්හි) සැකය ද, යම් මිථ්‍යාශීලව්‍රත කෙනෙක් වූහූ නම් ඒ සියල්ල ද යන මේ තුන් සංයෝජනයෝ දුරු කරණ ලද්දෝ වෙත්. හෙතෙම සතර අපායයන් කෙරෙන් මිදුනේ ද වේ. (ආනන්තර්ය කර්ම පසත් මිථ්‍යාදෘෂ්ටියත් යන බැරෑරුම් වූ පව් සය කරන්නට ද හේ අභව්‍ය ය (ඔහු විසින් ඒ පව් සය නො කට හැක්ක). මෙ කරුණින් ද ආර්යසංඝ තෙමේ උතුම් රුවනෙකි. මේ සත්‍යබලයෙන් සෙත් වේවා.

11. කිඤ්‌චාපි සො කම්‌ම [කම්‌මං (සී. ස්‍යා. කං. පී.)] කරොති පාපකං
කායෙන වාචා උද චෙතසා වා
අභබ්‌බ [අභබ්‌බො (බහූසු)] සො තස්‌ස පටිච්‌ඡදාය [පටිච්‌ඡාදාය (සී.)]
අභබ්‌බතා දිට්‌ඨපදස්‌ස වුත්‌තා
ඉදම්‌පි සඞ්‌ඝෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

11. ඒ (සෝවාන්) පුද්ගල තෙම (ප්‍රමාදයෙකින්) කයින් හෝ වචනයෙන් හෝ නැත හොත් සිතින් හෝ ප්‍රඥප්තිවද්‍යමාත්‍ර වූ කිසි වරදක් කරන්නේ නුමුදු, හේ එය සඟොවන්නට නො හැක්කේ ය. දක්නා ලද නිර්වාණපදය ඇති සෝවාන්හුගේ (වරද සැඟෙවීමෙහි) අභව්‍ය බව (හෙවත් වරද සැඟෙවිය නො හැකි බව) (බුදු රජුන් විසින්) වදාරන ලද්දේ ය. මේ කරුණින් ද ආර්යසඞ්ඝ තෙමේ උතුම් රුවනෙකි. මේ සත්‍යබලයෙන් සෙත් වේවා.

12. වනප්‌පගුම්‌බෙ යථ [යථා (සී. ස්‍යා.)] ඵුස්‌සිතග්‌ගෙ
ගිම්‌හානමාසෙ පඨමස්‌මිං [පඨමස්‌මි (?)] ගිම්‌හෙ
තථූපමං ධම්‌මවරං අදෙසයි [අදෙසයී (සී.)]
නිබ්‌බානගාමිං පරමං හිතාය
ඉදම්‌පි බුද්‌ධෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

12. වන ලැහැබ තෙමේ ග්‍රීෂ්මර්තුව සම්බන්ධී වූ ප්‍රථම ග්‍රීෂ්ම මාසයෙහි (හෙවත් බක් මස) සුපිපි අක් ඇත්තේ යම්සේ ද, එසේ වූ නිවන්පුර පමුණුවන පර්යාප්තිධර්මරත්නය පරමහිතාඛ්‍ය වූ නිවන් පිණිස (ඒ බුදුරජ තෙම) දෙසී ය. මේ කරුණින් ද බුදුරජ තෙමේ උතුම් රුවනෙකි. මේ සත්‍යබලයෙන් සෙත් වේවා.

13. වරො වරඤ්‌ඤූ වරදො වරාහරො
අනුත්‌තරො ධම්‌මවරං අදෙසයි
ඉදම්‌පි බුද්‌ධෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

13. උතුම් වූ නිවන් දන්නා වූ, උතුම් නිවන දෙන්නා වූ, උතුම් නිවන් මඟ ගෙන හැර පාන්නා වූ, නිරුත්තර වූ බුදුරජ තෙම උතුම් දහමක් දෙසී ය. මේ කරුණින් ද බුදුරජ තෙමේ උතුම් රුවනෙකි. මේ සත්‍යබලයෙන් සෙත් වේවා.

14. ඛීණං පුරාණං නව නත්‌ථි සම්‌භවං
විරත්‌තචිත්‌තායතිකෙ භවස්‌මිං
තෙ ඛීණබීජා අවිරූළ්‌හිඡන්‌දා
නිබ්‌බන්‌ති ධීරා යථායං [යථයං (ක.)] පදීපො
ඉදම්‌පි සඞ්‌ඝෙ රතනං පණීතං
එතෙන සච්‌චෙන සුවත්‌ථි හොතු.

14. යම් කෙනෙකුන්ගේ පුරාතන කර්ම (මෙයින් මත්තෙහි ප්‍රතිසන්ධියක් දිය නො හැක්කේ) රහත්මඟින් ක්ෂීණ වූයේ ද, (කර්මක්ෂය කළ බැවින් මත්තෙහි විපාක දිය හැකි) අළුත් කර්මයන්ගේ පහළ වීමෙකුත් නැද්ද, මතු භවයක් කෙරෙහි නො ඇලුණු සිතැති, ක්ෂීණ වූ ප්‍රතිසන්ධිවිඥාන සඞ්ඛාත වීජ ඇති, පුනර්භව සඞ්ඛාත සංස්කාර වෘද්ධිය කෙරෙහි කැමැත්තක් නැති, ධෛර්යසම්පන්න වූ ඒ රහත්හු මේ පහන මෙන් අවසන් සිත නිරුද්ධ වීමෙන් පිරිනිවෙත්. මේ කරුණින් ද සඞ්ඝයා උතුම් රුවනි නොහොත් මේ ද සඞ්ඝයා ගේ උතුම් රුවන් බවෙකි). මේ සත්‍යබලයෙන් සෙත් වේවා.

(සක්දෙව්රජ කී ය:)

15. යානීධ භූතානි සමාගතානි
භුම්‌මානි වා යානි ව අන්‌තලික්‌ඛෙ
තථාගතං දෙවමනුස්‌සපූජිතං
බුද්‌ධං නමස්‌සාම සුවත්‌ථි හොතු.

15. පොළොවෙහි හෝ අහසෙහි වූ යම් අමනුෂ්‍ය කෙනෙක් මෙ තන්හි රැස් වූහු ද, ඔහු ද, මම් ද (අපි) දෙව් මිනිසුන් විසින් පුදන ලද තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ නමදිමු. (සත්ත්වප්‍රජාවට) සෙත් වේවා.

යානීධ භූතානි සමාගතානි
භුම්‌මානි වා යානි ව අන්‌තලික්‌ඛෙ
තථාගතං දෙවමනුස්‌සපූජිතං
ධම්‌මං නමස්‌සාම සුවත්‌ථි හොතු.

16. පොළොවෙහි හෝ අහසෙහි වූ යම් අමනුෂ්‍ය කෙනෙක් මෙ තන්හි රැස් වූහු ද, ඔහු ද, මම් ද දෙව්මිනිසුන් විසින් පුදන ලද, (බුද්ධාදීන්) විසින් අවබෝධ කරන ලද බැවින් තථාගත වු ධර්මය නමදිමු. (සත් වගට) සෙත් වේවා.

යානීධ භූතානි සමාගතානි
භුම්‌මානි වා යානි ව අන්‌තලික්‌ඛෙ;
තථාගතං දෙවමනුස්‌සපූජිතං
සඞ්‌ඝං නමස්‌සාම සුවත්‌ථි හොතූති.

17. පොළොවෙහි හෝ අහසෙහි වූ යම් අමනුෂ්‍ය කෙනෙක් මෙ තන්හි රැස් වූහු ද, ඔහු ද, මම් ද දෙව්මිනිසුන් විසින් පුදන ලද (ආත්මහිතයෙහි පිළිපන්නවුන් විසින් යෑ යුතු මඟෙහි යෑම් ආදී අරුතින්) තථාගත වූ සඞ්ඝයා නමදිමු සෙත් වේවා.

 

Audio

Video

ප්‍රභාශ්වර ජ්‍යෝතිෂ සේවය සමග සම්බන්ධ වීමට පහත image එක මත Click කරන්න

මහනුවර ඓතිහාසික කතරගම මහ දේවාලයේ ආරම්භය සහ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහයන්ගේ දේව ශාපය
මේ අවුරුද්දේ මහනුවර දළදා පෙරහැර වීථි සංචාරය කිරීම ඊයේ දිනයේ ( 2018 08 16 ) ආරම්භ කෙරුනා . පෙරහැර සම්බන්ධව
Read more.
මාතලේ අරුල්මිගු ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් දේවස්ථානය
  අරුල්මිගු ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් දේවස්ථානය ඓතිහාසික මාතලේ පුරවරය මධ්‍යයේ පිහිටලා තියෙන හින්දු බැතිමතුන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් වන්දනාමාන කරන කෝවිලක් .
Read more.
දරුවෙකුගේ හිසකෙස් කැපීමේ මංගල චාරිත්‍රය
  කුර්වන්ත්‍යකාලේ යෙ ක්ශෞරං තෙෂාං වර්ෂශතායුෂාම් අර්වාග්මරණාමභ්‍යෙති තතඃ ක්ශෞරං විචාරයෙත් හිසකෙස් කැපීම සම්බන්ධව දෛවඥකාමධෙනු කියන පොතේ මෙන්න මේ විදියට සඳහන්
Read more.
විවාහ නැකත් සෑදීම හා විවාහ නැකත් පත්‍රය
  සාමාන්‍යයෙන් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක ප්‍රධාන අවස්ථා තුනක් මූලකයි කියලා ජ්‍යෝතිෂ විද්‍යාවේ ඉගැන්වෙනවා . ඉපදීම සහ මරණය කියන අවස්ථා දෙක තමයි
Read more.
ඇත් සොහොන් සංකල්පය
    පුංචි කාලේ මම මොන්ටිසෝරි ගියාම දවල්ට මාව එක්ක එන්නේ අපේ තාත්තා . තාත්තා ත්‍රීවිල් එකකින් මාව එක්කඑන ගමන්
Read more.
කොරෝනා වෛරසයෙන් බේරෙන්න මෙන්න මේ දේවල් කරන්න
    අමුතුවෙන් පූර්විකා ලියන්න ඕන නැහැ . මොකද කවුරුත් දන්නවා කොරෝනා වෛරසය කියන දේ මේ වෙනකොට ජීවිත දහස් ගණනක්
Read more.
ආටානාටිය සුත්‍රය ( සිංහල )
  1.මා විසින් මෙසේ අසන ලදී: එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහ නුවර නිසා ගිජුකුළු පව්වෙහි වැඩ වසන සේක. එ කලැ
Read more.
ඉන්ද්‍රධ්වජය හෙවත් ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාගේ කොඩිය
  බුද්ධාගමට සහ බුද්ධාගමේ තියෙන යම් යම් පිළිවෙත් ගැන මේ වෙනකොට ඇතිවෙලා තියෙන්නේ යම් කළකිරීමක් . ඒවාට එක අතකට ගිහියොත්
Read more.
ළිඳක් වැසීම හා වැනසීම
  වෙනදා වගේම ලිපිය ලියන්න පූර්විකාව මම මගේම අත්දැකීමකින් ආරම්භ කරනවා . අපි පදිංචිවෙලා ඉන්නේ කඳුකර ප්‍රදේශයක . වළගම්බා රජතුමා
Read more.
මරු විස කලාව
  අපේ ගෙදරට උඩින් තියෙන්නේ ටිකක් කැලෑවක් වගේ ඉඩමක් . දවස තිස්සෙම ලැප් එක ළඟට වෙලා කොට කොට ඉන්න එකේ
Read more.
පංචායුධය
  කීප තැනක අම්මලා කියලා තියෙනවා දැක්කා පංචායුධ එල්ලුවේ නැහැ අපි දරුවන්ගේ කරේ , ධර්මචක්‍ර එල්ලුවා කියලා . ධර්ම චක්‍රය
Read more.
සූනියම් දෙවියන් වසඟයට ගන්නා ගිලගං දැහැන් හත
  සූනියම් දෙවියන් වසඟයට ගන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා . මේ ගිලගං දැහැන් හත කියන්නෙත් ඒ වගේ මන්ත්‍රයක් . මේ මන්ත්‍රයෙන්
Read more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *